Label

Fair Flowers Fair Plants is een label of (keur)merk voor duurzame bloemen en planten dat helaas niet meer actief is in de markt. Wanneer u geïnteresseerd bent het label nieuw leven in te blazen, kunt u contact opnemen.

De bloemen en planten die tot 2018 onder het label geproduceerd en verkocht werden voldeden aan de gestelde sociale en milieu eisen.

Het label is in 2006 opgericht door vertegenwoordigers van handelaren, mensenrechten- en milieuorganisaties, kwekers en vakbonden. De sociale en milieustandaarden zijn vastgelegd in de International Code of Conduct die door maatschappelijke organisaties is opgesteld.

In 2017 is geconcludeerd dat het niet mogelijk was om het label groot genoeg te maken om het in stand te houden. De verkopende winkels hadden geen beschikking over een voldoende breed  Fair Flowers Fair Plants assortiment en te veel kwekers deden niet mee omdat er te weinig vraag was.

Helaas is actieve ondersteuning van het Fair Flowers Fair Plants aan het eind van 2017 gestopt alsmede de benchmarking van de erkende certificeringsschema’s. Tot die tijd konden alle kwekers die aan de juiste certificeringseisen voldeden en handelaren en winkels die voldeden aan de algemene voorwaarden, bloemen en planten verkopen onder het Fair Flowers Fair Plants label.

Deelnemende Bedrijven aan het einde van 2017

Kwekers

Handelaren

Winkels

Standaarden

De standaarden zijn gebaseerd op een gedragscode; de International Code of Conduct. Deze is opgesteld door de International Flower Coordination (IFC), een aantal vakbonden en mensenrechtenorganisaties die specifiek in de bloemen- en plantensector actief zijn of waren.

Deze gedragscode heeft betrekking op de volgende 10 punten:

 1. Vrijheid vakbondsvorming en collectief overleg
 2. Geen discriminatie
 3. Recht op minimum loon
 4. Respecteren van arbeidstijden
 5. Gezonde en veilige werkplaats
 6. Verantwoord en minimaal gebruik van bestrijdingsmiddelen
 7. Werkgarantie
 8. Bescherming milieu
 9. Geen kinderarbeid
 10. Geen gedwongen arbeid

Op milieugebied spelen met name het beperkt gebruik van meststoffen, energie, gewasbeschermingsmiddelen, water en de afvalscheiding een belangrijke rol.

Certificering, Audits en Regelementen

Toen in 2006 het label werd opgericht, is besloten om geen nieuwe certificering of audits op te starten. Op die manier werden bureaucratie en kosten beperkt, werden de bestaande certificeringschema’s ge-upgrade en was ook de aanpassing aan technologische en maatschappelijke ontwikkelingen gewaarborgd.

Aan de hand van de International Code of Conduct en uitvoerige checklists zijn bij de start en in de loop van de jaren een aantal bestaande certificeringsschema’s nauwkeurig (her)beoordeeld door experts van de betrokken maatschappelijke organisaties. Kwekers die deze certificaten hadden, konden hun bloemen en planten onder het Fair Flowers Fair Plants label verkopen. Het gingom (een combinatie) van de volgende certificaten:

De controle op het naleven van de certificeringseisen werd gedaan tijdens audits, eventueel aangevuld met tussentijdse registraties. De audits werden uitgevoerd door daartoe geaccrediteerde organisaties. Voor de audits werd een audit protocol gehanteerd. Waarnemers van vakbonden en mensenrechten-/milieuorganisaties waren veelal aanwezig bij deze audits.

De deelnemers aan Fair Flowers Fair Plants moesten voldoen aan de algemene regelementen:

Organisatie

De stichting Fair Flowers Fair Plants werd bestuurd door vertegenwoordigers van vier belanghebbenden-groeperingen: handelaren, mensenrechten- en milieuorganisaties, kwekers en vakbonden. Elke van deze groeperingen had twee vertegenwoordigers; één vanuit Europa en één vanuit de rest van de wereld. Alle vertegenwoordigers hadden dezelfde zeggenschap en consensus is altijd bereikt zonder te moeten stemmen.

De doelstellingen van de stichting is volgens de statuten: ‘het stimuleren van de productie in en van het verhandelen en verkopen van duurzaam (milieu en sociaal) verantwoord geproduceerde bloemen en planten, door invulling te geven aan de samenwerkingsovereenkomst voor een internationaal bloemenkeurmerk …’. De verwezenlijking van de genoemde doelstelling geschiedde zonder winstoogmerk.

De activiteiten bestonden onder meer uit:

 • Ontwikkelen van het FFP-concept
 • Beheer van labels en certificaten
 • Organiseren van overlegvormen en voorlichting
 • Synchroniseren van benchmarkingsystemen met het FFP-concept
 • Uitvoering via geaccrediteerde certificeringsinstellingen

Achtergrond en Evolutie

Het label en de stichting Fair Flowers Fair Plants (FFP) is in 2006 opgericht na een periode van voorbereidingen van internationale vertegenwoordigers van groothandel (Union Fleurs en aangesloten nationale organisaties), mensenrechten- en milieuorganisaties en vakbonden en productie (met name FloraHolland, Kenya Flower Council).

De inhoudelijke basis van het label werd gevormd door de Internationale Gedragscode, ontworpen om met name te verbeteren: (1) de arbeids-, sociale, gezondheids- en veiligheidsnormen, (2) het minimaliseren van het gebruik van pesticiden en chemicaliën en gewasbeschermingsmiddelen in de bloemensector.

Het Fair Flowers Fair Plants label is ontworpen voor zowel snijbloemen als planten uit alle productiegebieden ter wereld; ‘noord en zuid’.

Aangezien het label zichtbaar moest zijn in de hele keten van kweker naar consument, moesten kwekers, handelaren én winkels deelnemen en het label op de producten, winkelvloeren, de website, etc. gebruiken. De deelnemers betaalden hier een fee voor. In de jaren 2012-2017 waren ruim 100 kwekers, ruim 100 handelaren en 1000-1500 winkels aangesloten.

In de eerste vijf jaar na 2006 hebben Nederlandse en andere regeringen, de Europese Commissie en de sector (via het Productschap Tuinbouw) in het label en de organisatie geïnvesteerd.

Eén van de resultaten van de International Code of Conduct en het Fair Flowers Fair Plants label is dat certificeringsschema’s specifiek ontwikkeld of aangepast werden en sociale en milieufactuurvoorwaarden strikter gecontroleerd werden dan voorheen.

In 2012 heeft de stichting FFP besloten dat extra inspanningen zouden moeten worden gedaan om verdere groei van het label te verwezenlijken. Daarom werden de pre-competitieve activiteiten (benchmarking) en competitieve activiteiten (marketing van het label) gesplitst.

Met Herman de Boon als vertegenwoordiger van Union Fleurs en VGB en uitstekend ondersteund door het Initiatief Duurzame handel (IDH), heeft de stichting FFP onder leiding van voorzitter Sjef Langeveld  de eerste stappen voor de oprichting van het Floricuture Sustainability Initiative (FSI) gezet. Een van de activiteiten van FSI is de ontwikkeling van vergelijkingsinstrumenten om transparantie in de wereld van certificeringsregelingen in onze sector te vergroten en vergelijkingen tussen deze mogelijk te maken. Het andere werkterrein van FSI is om duurzaamheid in de bloementeeltsector verder te ontwikkelen.

Voor de marketing van het label heeft de stichting met de organisatie MPS in 2012 afgesproken dat zij alle communicatie-, promotie- en administratieve activiteiten rond het label en de deelnemers zou uitvoeren. MPS heeft begin 2017 aangegeven hiermee te willen stoppen.

In mei 2017 heeft het bestuur van de FFP-stichting, na gesproken te hebben met de deelnemers en hun vertegenwoordigende organisaties, besloten om het Fair Flowers Fair Plants label en gerelateerde activiteiten na 2017 te stoppen. De merknaam en het logo zijn nog steeds geregistreerd bij het EU Office for Harmonization in the internal market.